Český management v evropské kultuře

Ivan Hálek


 • EAN/ISBN: 9788026307181
 • Vazba: lepená vazba - paperback
 • Formát: B5
 • Počet stran: 231
 • Rok vydání: 2014
 • Vydání: 1.
 • Jazyk: čeština
 •  
 • Sklad: 3 ks skladem
KNIHA  
206,00 Kč vč. DPH
ks vložit do košíku vložit do košíku 


Kniha je odbornou studií, jejímž posláním je rozšířit možnosti moderního managementu v účinném vedení lidí. Autor upozorňuje na zpožďování metod používaných v praxi managementu organizací a institucí za potřebami a úkoly rozvoje společnosti. Proto se rozhodl pro netradiční metody hledání nových zdrojů poznání v uvedené oblasti. Výchozím pro celou knihu je sledování lidské bytosti v evolučním procesu. Proto se autor nejprve zabývá formulacemi základů, ze kterých evoluce vychází. Všímá si základních atributů vesmíru a sil, které se na jeho vzniku a pohybu podílejí. Základní východiska tvoří formulace principů evoluce. Tento základ vlastního vidění světa, vesmíru a jejich fungování, tvoří rámec všech dalších autorových úvah. První část knihy je založena na předpokladu, že poznatky managementu jsou známy a jsou ukryty v historické sociální paměti lidstva. Metodou získání poznatků z tohoto zdroje tvoří ověřování hypotézy o možnosti přenesení kriticky zhodnocených poznatků manažerské praxe jednotlivých historických epoch do praxe moderního managementu. Autor se opírá o Hegelův předpoklad rozvrstvení lidského vědomí a nestejnoměrného uchovávání lidské zkušenosti v jednotlivých vrstvách v závislosti na plynoucím času. Formy lidského vědomí, vytvořené a užité lidmi v jednotlivých historických obdobích, považuje autor za vrstvy sociální paměti lidstva. Analyzuje události a problémy, se kterými se lidstvo v jednotlivých obdobích střetávalo a které s různým úspěchem řešilo. Z kritiky historických řešení autor vyvozuje odkazy sociální paměti modernímu managementu. První část knihy je zakončena imperativy, které současný svět klade na management a lidstvo. Druhá část knihy je věnována analýze chování lidských bytostí. Autor se nejprve zamýšlí nad determinantami lidského chování a z nich vycházejících lidských strategií cílového chování. Dochází k obrazu lidské bytosti jako specifického „vibrujícího systému“, jehož chování má dvojaký charakter s ohledem na rozdílnost hodnot, které považuje za bohatství. Odtud autor přechází k variantnímu pojetí paradigmat, která mohou být užita pro zobrazování organizace lidských společenství. Dále se autor pokouší vystavět základy teorie organizace lidských společenství. Nejprve uvádí tři základní roviny, v nichž se lidská organizace projevuje. Poté se autor pokouší o vymezení dvou protikladných lidských bytostí – muže a ženy, respektive principů, jimiž jsou charakterizovány. Organizaci lidského druhu odvozuje autor z přirozených vztahů mezi mužem a ženou. Pokračuje analýzou primární skupiny – rodiny – a zakončuje analýzou podmínek pro fungování lidských společenství. Ve třetí části knihy se autor vrací k základní otázce možnosti obecného modelování evolučního procesu. Vychází zde z hypotézy o vesmírném prostoru jako abstrakci tvořené informacemi a snaží se vysvětlit původ vesmíru v organizaci prázdných struktur těmito informacemi. Tím se autor dostává na pomezí vědeckých a teologických předpokladů vzniku a fungování vesmíru. Autor použil pro modelování teorii abstraktních nekonečných pravděpodobnostních automatů s proměnnou strukturou, kterou jižpoužil ve svých dílčích studiích v oblasti modelování podniků. Není důležité, že model vesmíru zůstává v některých otázkách v náčrtu. Postupnou specifikací vlastností živé hmoty a společenského pohybu dochází ke dvěma zásadním výsledkům. Potvrzuje hypotézu o posunu praxe lidského vědomí v čase definicí tzv. posuvných struktur a ukazuje jejich fungování v modelu. Ještě významnější je autorova hypotéza o možnosti rozšíření Bohrova–Heisenbergova principu neurčitosti na celý vesmír. To dává autorovi oprávnění modelovat vesmír a lidské chování jako stochastické diskrétní změny forem energie a činit závažné závěry o lidské poznatelnosti světa a vesmíru. Kniha je zakončena shrnutím formou diskuze. Autor se v ní zaměřuje na hledání východisek z pokračující krize moderní společnosti. Důvody krize spatřuje v opuštění mravního řádu a znehodnocování významu mezilidských vztahů. Autor doslova vybízí ke znovuzrození přirozených lidských vztahů v primárních lidských společenstvích, v posilování individuální i institucionální odpovědnosti a v posilování víry v pozitivní vize. Použité zdroje a autorovy zobecňující myšlenky řadí studii na hranici managementu, filozofie, teologie, etiky, sociální psychologie, sociologie a diskrétní matematiky. Autor se zabývá studiem teorie systémů a souvisejícími aplikovanými oddíly matematiky téměř padesát let. Teoretické poznatky, získané modelováním, se snaží aplikovat do konkrétních doporučení managementu umělých sociálních organizací. Ve vědě zcela netradičním způsobem navrhuje nové principy manažerské práce, zaměřené na pěstování kultury mezilidských vztahů v kontrapozici se zásadami uplatňovanými v současné manažerské praxi. Autor předpokládá, že kniha poskytne příležitosti k novým směrům v myšlení a jednání managementu podniků, organizací a institucí. Rostoucí konkurence na trzích vytváří tlak na manažery a nutí je hledat stále nové a jemnější nástroje k motivaci lidí, svých spolupracovníků, k jejich těsnějšímu sepětí s organizacemi a s hodnotami, které vytvářejí. Přínos knihy lze také spatřovat ve zcela novém pohledu na vznik, zachování a rozvoj podniku či organizace, tedy na životní cyklus umělých lidských pospolitostí. Spočívá v poznání, že jakoukoliv organizaci, jejímž základem je poskytovat užitek společnosti, je možno považovat za živý sociální organismus všech, kdo ji tvoří. Dokonce do té míry, že pro lidské bytosti, které ji tvoří, se aktivní účast v této organizaci může stát jedním ze základních center prožívání jejich života. Knihou chce autor ukázat na nesmírně velkou úlohu a odpovědnost, kterou má manažer při budování, udržování a zvyšování sociálního významu organizací pro společnost i jednotlivce, a zároveň upozornit na limity tvořené sociálními zákony, které musí management ve své činnosti respektovat. 


 


 • Doporučujeme
 • Naučná/odborná literatura
 • Kategorie
vložit do košíku
206,00 Kč
Český management v evropské kultuře
Český management v evropské kultuře
Ivan Hálek